សង្រាមលំហរ!

August 30, 2012

នៅ​រដូវ​កាល​ថ្មី​នេះ AK Online បានធ្វើ​ការ Update នូវ Version ថ្មី2.1.6.363 ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​​មាន​​ពីមុន​មកនោះគឺសង្រ្គាមលំហរ រួម​ទាំង​បន្ថែម​នូវ​សព្វាវុធ​ថ្មីៗ​និង​សំភារៈ​ស្អាតៗ​ហើយ​ក៏​ដូច​​ជា​ផ្លាស់ផ្តូរអារម្មណ៏អ្នកកម្សាន្តឲ្យកាន់តែរីករាយជាងមុន។ ហើយការ update version ថ្មី​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២នេះហើយ។

ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គសង្រ្គាម​ជាក្រុម

នៅក្នុង Version ថ្មីនេះដែរ ក៏មានបន្ថែមជូននូវផែនទីថ្មី១ ទៀតគឺ Skating Rink។

បញ្ចូ​ល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ពិសេសៗ

បន្ទាប់ពីការ update នូវ version 2.1.6.363 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចបញ្ចូល AK Gold ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

១.  ៤០AK Gold ទទួលបាន

V5 Combination (១ដង)

២.  ២០០AK Gold ទទួលបាន

Golden 82 (៦០ថ្ងៃ)

៣.  ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Golden AWP (៦០ថ្ងៃ)

៤.  ៨០០AK Gold ទទួលបាន​

Golden FN2000(៦០ថ្ងៃ)

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ក្រោយពីផុតកំណត់ថ្ងៃដែលបញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធពិសេសៗហើយចាប់ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧ខែវិច្ឆិកា (បន្ទាប់ពីការ restart server រួចរាល់) ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចំណាយអស់ ៤០០ Gold នឹងទទួលបាន។

HK416 (៣០ថ្ងៃ)

សំភារៈដែលគួរតែមានក្នុង Version 2.1.6.363

 ជាសំលៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់សង្ហានិងស្រស់ស្អាតសំរាប់បុរស និងនារីនៅក្នុង Version ច្មីនេះ។

Sweet Lover 

ជា Backdress ដែលស្រស់ស្អាតនិងមានអុនភាពបង្កើនូវ Amor Piercing  និងបន្ថែម​គ្រាប់​សំរាប់​កាំភ្លើង Assault ហើយនិងជា Backdress ដែលមានលក់ដំបូងបំផុតក្នុង AK Online។

Online តាមម៉ោងសំរាប់ទទួលរង្វាន់

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែកញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១២​ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម​៖

១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​​២ម៉ោង ទទួល​បាន Double Drop Card Lv1 (១ថ្ងៃ)
២-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៥ម៉ោង ​ទទួល​បាន Plastic (៧ថ្ងៃ)
៣-គ្រាន់តែ Online​ រយៈពេល​១០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Key (១ដង)
៤-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៣០ម៉ោង ទទួលបាន ២០០០០​Siliver (១ដង)
៥-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល៦០​ម៉ោង ទទួល​បាន Weapon Casting Machine (១ដង)
៦-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​១០០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Lv4 (៣០ថ្ងៃ)

Online តាមថ្ងៃសំរាប់ទទួលរង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួល​បាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួល​បាន Tiger 95 (១៤ថ្ងៃ)
៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួល​បាន Noble 95 (២១ថ្ងៃ)
៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួល​បាន Gorgeous 95 (៣០ថ្ងៃ)

ប្រកួតឈ្នះនឹងទទួលរង្វាន់

១-ឈ្នះ ចំនួន ២ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១ M Point
២-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ២ M Point
៣-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៣ M Point
៤-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៤ M Point
៥-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៦ M Point
៦-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១០ M Point

កម្ទេចសត្រូវច្រើនទទួលរង្វាន់ច្រើន

១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួល​បាន Killer Egg
២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួល​បាន Killer Egg

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖