ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងចូលរួមប្រកួតជុំទិ៤ AK Online CNC

September 21, 2012

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​អស់រយៈជិត ​២០​​ថ្ងៃ​ដែល​រៀប​ចំ​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sabay រួច​មក​ ឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងជុំទី៤ AK Online CNC ហើយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះទាំង១៦​ដូច​​ខាង​ក្រោមៈ​

 • MonSter
 • SeeYouAgain
 • CaSiNo HoTeL
 • La A Groups
 • Group BTB
 • BanhNgobJoal
 • Meeting Net
 • MayBe I LoSe
 • KFC
 • A Na Dang
 • YoungGreaT
 • SilenT KilleR FC
 • Family CMD
 • FireTheHold
 • Ot Kvol
 • LAMO