ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងចូលរួមប្រកួតជុំទិ៥ AK Online CNC

October 23, 2012

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​អស់រយៈពេល ​២០​​ថ្ងៃ​ដែល​រៀប​ចំ​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sabay រួច​មក​ ឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងជុំទី៥ AK Online CNC ហើយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះទាំង១៦​ដូច​​ខាង​ក្រោមៈ​

 • Never Win
 • GangnamStyleGreat7
 • The DuMa
 • WeAreReTurN
 • SomKlach
 • JerngKangSrokSre
 • Revenger
 • The New EvoluTion
 • Unexplainable
 • UKnowMe
 • AK4Children
 • NoNameTeam
 • SoniyaEyKe
 • F B I Version2
 • LegenD of BoY
 • TeaMAilenX