ក្រុមដែលនឹងចូលរួមការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ AK CNC 2012

November 19, 2012

Team Name Area
NeverCare Phnom Penh
TheHellGate Phnom Penh
TheHoodlum Siem Reap
ThouSandNight Siem Reap
Ambulance Phnom Penh
GooDBye Phnom Penh
Monster Battambong
Ot Kvol Battambong
SomKlach Phnom Penh
AK4Children Phnom Penh
BornOfPvP Random
FamilyMasao Online Clan
TheMurderer Online Clan
TheNewTactic Online Clan
FZ Online Clan
DayByDay Online Clan