ជើង​ឯក​កំពូល​អ្នក​ប្រយុទ្ធ AK និង JX យប់មិញ

December 13, 2012

ទីបំផុត ក្រុម NeverCare បាន​ក្លាយ​ជា​ជើងឯក​កំពូល​អ្នក​ប្រយុទ្ធ AK បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​យ៉ាង​ស្វិត​ស្វាញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ម្សិល​មិញ​នេះ ខណៈ​ដែល​ក្រុមជើង​ឯក JX បាន​ទៅ​លើ​ក្រុម Family 476។

ក្រុម​ជើង​ឯកAK  NeverCare និង ក្រុម​លេខ២

ក្រុម​ជើង​ឯកAK  NeverCare(ខ្មៅ)  និង ក្រុម​ជើង​ឯកJX Family 476 (ពណ៌ស)