ទិវានៃក្ដីស្រលាញ់ឆ្នាំនេះពិតជាប្លែក!

February 17, 2012


នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ខាងមុខនេះ សេវាកម្ម AK Online បានធ្វើការ update នូវ version ថ្មីមួយទៀត​ហើយគី​ 2.1.6.348 ដែលនាំមកនូវសំភារៈ សំលៀកបំពាក់ សព្វាវុធ​ និង​ ផែនទីថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីចូលមកបម្រើ​ដល់អ្នកចូលរួមកំសាន្ដទាំងអស់។

 • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

  បន្ថែមនូវផែនទីថ្មីដែលមានទីតាំងថ្មីៗ និងធំទូលាយ ជាច្រើនដែលធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ​ចូលកំសាន្ដ។

 • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

  សំរាប់ការចូលកំសាន្ដលើកទី1អ្នកកំសាន្តទាំងអស់នឹងទទួលបាន Sub-Gun Bullet Card ​និង​ Bronze UMP45(Sub-Gun) ភ្លាម។

 • សំភារៈល្អៗដែលអ្នកគូរតែមានក្នុងថ្ងៃនៃក្ដីស្រឡាញ់

   1. ស៊ុតផ្សងសំណាង​ (Luck egg)

    សំរាប់ version ថ្មី AK Online នឹងនាំមកនូវសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដែលក្នុងនោះមាន Luck(egg) ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្ដអាចផ្សងសំណាងដើម្បីទទួលបាន​សំភារៈល្អៗ​ ជាច្រើនជាពិសេសគី​ Golden M4A1 (Forever) សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

    +បញ្ជាក់ៈ​ ស៊ុតផ្សងសំណាង(Luck egg)​មានលក់នៅក្នុង Item mall នៅ page ទី1 ដែលមានតំលៃ 30Gold/1Time និង 210Gold/10Time

   2. Chocolate(Package)

    Chocolate(Package)គឺជា Package មួយដែលផ្ដល់នូវសំភារៈល្អៗជាច្រើនដែលអាចប្រើបានក្នុងរយៈពេល​៧ថ្ងៃដូចជា៖​ I Love You (Spray), For the Whole Life (Armlet), For the Whole Life (Name Card), Intimate Rate Card និង​ 100000-200000Silver.​​ Chocolate (Package)មានលក់នៅ Item mall នៅ page ទី1 ​តំលៃ 99Gold/7days.

   3. Rose(Package)

  Rose(Package) គឺជា​ Package មួយដែលផ្ដល់នូវសំភារៈល្អៗជាច្រើនដែលអាចប្រើបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃដូចជា៖​Marry Me(Spray),​ Only You(Armlet), Only You(Name Card), Red Rose(Facedress) និង 100000-200000Silver. Rose(Package)មានលក់នៅក្នុង Item mall នៅ page ទី1 តំលៃ 40Gold/7days

  1. បញ្ចូល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិនា បន្ទាប់​ពី​ Version 2.1.6.348 ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ អ្នក​ចូល​រួម​កម្សាន្តដែល​បាន​បញ្ចូល​ AK Gold នឹង​ទទួល​បាន​សម្ភារៈល្អៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

1. បញ្ចូល AK Gold គ្រប់ចំនួន​ ២០០ gold នឹងទទួលបាន​ Gorgeous Katana (60days)

2.បញ្ចូល AK Gold គ្រប់ចំនួន​ ៤០០ gold នឹងទទួលបាន Gorgeous Dragon (60days)

3.បញ្ចូល AK Gold គ្រប់ចំនួន​ ៨០០ gold នឹងទទួលបាន Gorgeous 95 (60days)

4.បញ្ចូល AK Gold គ្រប់ចំនួន​ ១៦០០ gold នឹងទទួលបាន Diamond VIP (60days)

 • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលរង្វាន់

  ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់​ ៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១២ អ្នកចូលកម្សាន្តទាំងអស់ចំណាយ​ AK Gold គ្រប់ចំនួន ៤០០ ទទួលបាន Shadow Peak (៣០ថ្ងៃ)

 • Online ទទួល​រង្វាន់

  ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១២ អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  Online តាម​ម៉ោង

  ១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​៥ម៉ោង ទទួលបាន Assault Rifle Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
  ២-គ្រាន់តែ Online ១០ម៉ោង រយៈពេល​ ​ទទួលបាន Robot Dance (៣ថ្ងៃ)
  ៣-គ្រាន់តែ Online ១៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Grenade Pack Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៤-គ្រាន់តែ Online ២០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Protect Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៥-គ្រាន់តែ Online ២៥​ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន HeadShot Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៦-គ្រាន់តែ Online ៣០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Silver Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៧-គ្រាន់តែ Online ៣៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៨-គ្រាន់តែ Online ៤០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Quick Switch Gun Card (៣ថ្ងៃ)
  ៩-គ្រាន់តែ Online ៤៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Quick Add Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
  ១០-គ្រាន់តែ Online ៥០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Mine74 (៣ថ្ងៃ)
  ១១-គ្រាន់តែ Online ៦០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Blade (៣ថ្ងៃ)
  ១២-គ្រាន់តែ Online ៧០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Find Pointing Eagle Pistol (៣ថ្ងៃ)z
  ១៣-គ្រាន់តែ Online ៨០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន M14A1 Sniper (៣ថ្ងៃ)
  ១៤-គ្រាន់តែ Online ៩០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន RG6 (៣ថ្ងៃ)
  ១៥-គ្រាន់តែ Online ១០០ម៉ោង រយៈពេល ​ទទួលបាន M202A1 (៣ថ្ងៃ)

Online តាម​ថ្ងៃ

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួលបាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួលបាន Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ
៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ

  • ប្រកួតឈ្នះ​នឹងទទួលរង្វាន់

   ១-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ២-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៣-ឈ្នះ ចំនួន ១៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៤-ឈ្នះ ចំនួន ២០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៥-ឈ្នះ ចំនួន ២៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៦-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៧-ឈ្នះ ចំនួន ៣៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៨-ឈ្នះ ចំនួន ៤០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ៩-ឈ្នះ ចំនួន ៤៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ១០-ឈ្នះ ចំនួន ៥០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ១១-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ១២-ឈ្នះ ចំនួន ៧០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ១៣-ឈ្នះ ចំនួន ៨០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ១៤-ឈ្នះ ចំនួន ៩០ដង ទទួលបាន Winner Egg
   ១៥-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួលបាន Winner Egg

  • កម្ទេច​សត្រូវ​ច្រើន​ទទួល​រង្វាន់​ច្រើន

   ១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួលបាន Killer Egg
   ២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួលបាន Killer Egg

  • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត