កាលបរិច្ឆេទប្រកួត AK Online NYC ២០១៣

February 27, 2013

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១(The Arena)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 23/04/2013 8h:00-8h:45 The_Block 3 VS 9 BornToBeaT
A2 23/04/2013 8h:00-8h:45 Tak Ting Ning Ning
7 VS 1 High Show
A3 23/04/2013 8h:45-9h:30 TM 7 VS 3 THe HellZz
A4 23/04/2013 8h:45-9h:30 Team PeyPeyLy 8 VS 3 GoldenDragon
A5 23/04/2013 9h:30-10h:15 GoodByeMyFriand
2 VS 8 DengSrabHai
A6 23/04/2013 9h:30-10h:15 PeyPeyDy 9 VS 7 MDAcciDenT
A7 23/04/2013 10h:15-11h:00 AmazinG GuN
8 VS 10  Game OveR
A8 23/04/2013 10h:15-11h:00  Never Win 2 VS 7  The TeamPro
A9 23/04/2013 11h:00-11h:45 NeverSayNever
4 VS 9  The HMTeam
A10 23/04/2013 11h:00-11h:45 The Beef 2 VS 8 Perfect
A11 23/04/2013 14h:00-14h:45 Student Killer
3 VS 8 UKnowGunSmall
A12 23/04/2013 14h:00-14h:45 Ever Cry
3 VS 9 Ot Deng
A13 23/04/2013 14h:45-15h:30 Soul of Revenge 9 VS 7 NeverKnow
A14 23/04/2013 14h:45-15h:30 NoProblemzZ 4 VS 9 Family VamPire
A15 23/04/2013 15h:30-16h:15 YouWillKnow 6 VS 0 SuperStarBoy
A16 23/04/2013 15h:30-16h:15 Final Kill 3 VS 8 ReanBanh
A17 23/04/2013 16h:15-17h:00 The RampagE
6  VS  2 Klach Ey
A18 23/04/2013 16h:15-17h:00 Angel Alway Smile
5  VS 9 Apologize 
A19 23/04/2013 17h:00-17h:45 White Heart Land
1  VS  7 First In Here
A20 23/04/2013 17h:00-17h:45 ThreatenToKill
7  VS  9  Ter Home Work
A21 23/04/2013 8h:00-8h:45 ReVolT ReTurn
7 VS  1  Fire Rebound
A22 23/04/2013 8h:00-8h:45 TheHellGate
9  VS 4 Maintenance
A23 23/04/2013 8h:45-9h:30 Thank You
8  VS 2  Clan Unknown
A24 23/04/2013 8h:45-9h:30 TeamDarkLoard
3  VS 9 NothingToSay
A25 23/04/2013 9h:30-10h:15 4Get Smile
11  VS  9 GunBros2
A26 23/04/2013 9h:30-10h:15 Zz STM zZ 2 VS  8 New Day Of Me
A27 23/04/2013 10h:15-11h:00 Team FR3
8  VS  2 The AvenGer
A28 23/04/2013 10h:15-11h:00 NeverCare
6  VS 0 ReTurNSomLaP
A29 23/04/2013 11h:00-11h:45 RSR
4 VS 8  ComeToRevenge
A30 23/04/2013 11h:00-11h:45 Diablokh
7 VS  8 Ey Yaa
A31 23/04/2013 14h:00-14h:45 TeamKaDolKaLart
4  VS  10 The Paradise
A32 23/04/2013 14h:00-14h:45 SenToZa
9  VS  4 FiveDragon

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២ (The Arena)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 24/04/2013 14h:45-15h:30 BornToBeaTss 0 VS 6 Tak Ting Ning Ning
B2 24/04/2013 14h:45-15h:30 TM 2 VS 8 Team PeyPeyLy
B3 24/04/2013 15h:30-16h:15 DengSrabHai 10 VS 7 PeyPeyDY
B4 24/04/2013 15h:30-16h:15 Game OveR 8 VS 6 The TeamPro
B5 24/04/2013 16h:15-17h:00 The HMTeam 8 VS 4 Perfect
B6 24/04/2013 16h:15-17h:00 UKnowGunSmall 4 VS 8 Ot Deng
B7 25/04/2013  17h:00-17h45 The RampagE 3 VS 9 Family Vampire
B8 25/04/2013 17h:00-17h45 YouWillKnow 7 VS 3 ReanBanh
B9 25/04/2013 8h:00-8h:45 The RampagE 7 VS 8 Apologize
B10 25/04/2013 8h:00-8h:45  First In Here 7 VS 8 TerHomeWork
B11 25/04/2013 8h:45-9h:30 ReVolT ReTurN 1 VS  7 TheHellGate
B12 25/04/2013 8h:45-9h:30  Thank You 7 VS  2 NoThingToSay
B13 25/04/2013 9h:30-10h:15  4Get Smile 5 VS 4  New Day Of Me
B14 25/04/2013 9h:30-10h:15  Team FR3 2 VS 8 NeverCare
B15 25/04/2013 10h:15-11h:00  ComeToRevenge 8 VS 10 Ey Yaa
B16 25/04/2013 10h:15-11h:00 The ParadisE 6 VS 7 SenToZa

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៣ (The Arena)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 25/04/2013 14h:00-14h:45 Tak Ting Ning Ning 6 VS 8 Team PeyPeyLy
C2 25/04/2013 14h:00-14h:45 DengSrabHai 7 VS 2 Game Over
C3 25/04/2013 14h:45-15h:30 The HMTeam 4 VS 8 Ot Deng
C4 25/04/2013 14h:45-15h:30 Soul of Revenge 4 VS 8 YouWillKnow
C5 25/04/2013 15h:30-16h:15 Apologize 8 VS 7 Ter Homework
C6 25/04/2013 15h:30-16h:15 The HellGate 8 VS 3 Thank You
C7 25/04/2013 16h:15-17h:00 4Get Smile Give up VS Winner NeverCare
C8 25/04/2013 16h:15-17h:00 Ey Yaa 6 VS 0 SenToZa

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៤ (The Arena)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
D1 25/04/2013 17h:00-17h:45 Team PeyPeyLy 9 VS 7 DengSrabHai
D2 25/04/2013 17h:00-17h:45 Ot Deng 4 VS 9 YouWillKnow
D3 25/04/2013 17h:45-18h:30 Apologize 6 VS 8 The HellGate
D4 25/04/2013 17h:45-18h:30 NeverCare 7 VS 1 Ey Yaa

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៥ វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ(Chenla Cheater)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
E1 28/04/2013 9h:30-10h:15 The HellGate 8 VS  9 NeverCare
E2 28/04/2013 10h:30-11h:15 Team PeyPeyLy  3 VS  8 YouWillKnow

 

ការ​ប្រកួត​វគ្គពាក់កណ្តាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ(Chenla Cheater)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
3rd Runner-Up 28/04/2013 14h:10-15h:00 Team PeyPeyLy 9 VS 7 The HellGate

ការ​ប្រកួត​វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ(Chenla Cheater)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
Winner 28/04/2013 17h:20-18h:20 NeverCare 4 VS 8 YouWillKnow