តារាងនៃការប្រកួត​ AK Online 32Team 2013

February 27, 2013

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 VS
A2
VS
A3 VS
A4 VS
A5
VS
A6 VS
A7
VS
A8 VS
A9
VS
A10 VS
A11
VS
A12
VS
A13 VS
A14 VS
A15 VS
A16 VS

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 VS
B2 VS
B3 VS
B4 VS
B5
VS
B6 VS
B7 VS
B8 VS

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៣(វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1
VS
C2 VS
C3 VS
C4 VS

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៦(វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
3rd Runner-Up VS
Winner Championship VS