ឈ្មោះ​ក្រុម​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online NYC-2013

April 5, 2013

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣​ ​(New Year Championship) យើងទទួលបាន​ក្រុម​ដែល​ចុះឈ្មោះប្រកួតចំនួន ៦៤ក្រុម៖

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online

Team Name
 •  TheHM Team
 •  YouWillKnow
 •  Never Win
 •  Ever Cry
 •  HighShow
 •  Ot Deng
 •  Tak Ting Ning Ning
 •  TheTeamPro
 •  AmazinG GuN
 •  TerHomeWork
 •  Diablokh
 •  NeverCare
 •  RSR
 •  Soul of Revenge
 •  TheHellGate
 •  ReanBanh
 • Team PeyPeyLy
 •  Thank You
 •  GoldenDraGon
 •  The ParadisE
 •  TeamDarkLord
 •  Game OveR
 •  NeverSayNever
 •  Zz STM zZ
 •  MDAcciDenT
 •  TeamKaDorKaLart
 •  Apologize
 •  ThreatenToKill
 •  FightingDead
 •  Jayvormanti7
 •  The HellZz
 •  EyYaa
 •  PeyPeyDy
 •  The RampagE
 •  GunBros2
 •  UKnowGunSmall
 •  ReVolT ReTurN
 •  FireRebound
 •  DengSrabHai
 •  Student Killer
 •  4GetSmile
 •  Final Kill
 •  Clan Unknown
 •  Maintenance
 •  OsKaLa
 •  GoodByeMyFirand
 •  Klach Ey
 •  TM
 •  First In Here
 •  ReTurNSomLaP
 •  The Beef
 •  BornToBeaT
 •  FiveDraGon
 •  ComeToRevange
 •  Family VamPire
 •  SenToZa
 •  White Heart Land
 •  NoProBlemzZ
 •  New Day Of Me
 •  SuperStarBoy
 •  The AvenGer
 •  NoThingToSaY
 •  AnGel Alway Smile
 •  Team FR3

ចំនែកឯ​​ ៣​ក្រុម​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ក្រុម​បម្រុង​​ ក្នុង​ករណី​ក្រុម​ទាំង​៦៤ខាង​លើ​អវត្តមាន​ឬ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ទាក់​ទង​ក្រុម​បម្រុង​​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជំនួស​ទៅ​តាម​លំដាប់​លំដោយ​ ហើយ​ក្រុម​បម្រុង​៣ក្រុមនេះក៍​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ផង​ដែរ​។បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​​​បម្រុង​​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​​ និង ក្រុម​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​រួច​តែ​មិន​មាន​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​នេះ​យើង​និង​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​វិញ​នូវ​ Sabay Coin ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។

Team Name
 •   Perfect
 •  Generationkiller
 •  SilentKiller

AK Team