កាលបរិច្ឆេទប្រកួត DOTA Online NYC ២០១៣

April 5, 2013

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១ (The Arena)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1   26/04/2013 08:00-08:45  iO Win VS Lose  WR
A2   26/04/2013 08:00-08:45  AntiFate Lose VS Win  SVR LoD
A3   26/04/2013 09:00-09:45  SVRES Win VS Lose  Kilo MAT
A4   26/04/2013 09:00-09:45  DDnet Win VS Lose  Trainer Dota
A5   26/04/2013 10:00-10:45  cdkdato99 Lose VS Win  Kid sy7
A6   26/04/2013 10:00-10:45  SVR Win VS Lose  The Game
A7   26/04/2013 11:00-11:45  Az Win VS Lose  TheBrown
A8   26/04/2013 11:00-11:45  CA HSM Win VS Lose  SVRES2

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២ (The Arena)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1   26/04/2013 14:00-14:45  iO Lose VS Win  SVR(Lod)
B2   26/04/2013 14:00-14:45  SVR(Es) Win VS Lose  DDNet
B3   26/04/2013 15:00-15:45  Kid Sy7 Lose VS Win  SVR
B4   26/04/2013 15:00-15:45  AZ Lose VS Win  CA HSM

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៣ (វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1   28/04/2013 Unknow RandomB1 VS RandomB2
C2   28/04/2013 Unknow RandomB3 VS RandomB4

 

ការ​ប្រកួត​វគ្គពាក់កណ្តាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
3rd Runner-Up 28/04/2013  Unknown  LoserC1 VS  LoserC2

ការ​ប្រកួត​វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
Winner 28/04/2013 Unknown WinnerC1 VS  WinnerC2