របៀបបង្កើត Room

May 31, 2016

នៅក្នុង AK2 អ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចូលរួមលេងជាមួយអ្នកដែលគេ​បង្កើត​ Room រួចហើយក៏បាន​ ឫក៏អ្នកអាច​បង្កើត Room ដោយខ្លួនឯង​ដើម្បីអោយ​អ្នកកម្សាន្ដ​ដ៏ទៃ​ទៀត​ចូល​មក​កម្សាន្ដ​ជាមួយអ្នកក៏បាន។

-បើអ្នកចង់ចូលរួមកម្សាន្តជាមួយអ្នកកម្សាន្តដ៏ទៃ អ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង “Enter Room” នោះអ្នកនឹងចូលទៅកាន់ Room ណាមួយដោយស្វ័យប្រវិត្តហើយ! ឬអ្នកចង់រក Room ដែលមិត្តភក្តិរបស់កំពុងលេងនោះសូមវាយចំនួន ID Room​ ក្នុងប្រអប់ Search Room ហើយធ្វើការស្វែងរកជាការស្រេច។

-អ្នកអាច​បង្កើត Room ដោយខ្លួនឯង​ដើម្បីអោយ​អ្នកកម្សាន្ដ​ដ៏ទៃ​ទៀត​ចូល​មក​កម្សាន្ដ​ជាមួយអ្នកបានដោយអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង “Create Room”

បន្ទាប់ពី Create Roomហើយនោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងខាងក្រោម៖

AK Online បែងចែក Room ជាបីផ្នែកធំៗគឺ PVP Room, PVE Room និង​ ChatRoom ដែលបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

អ្នកអាចជ្រើសរើស​ និងបំពេញពត៌មានខ្លះដូចជា៖

-Name: សម្រាប់ដាក់ឈ្មោះ Room

-Password: សម្រាប់ដាក់លេខសម្ងាត់ Room

-Instant join: នៅពេលដែលប្រើ functionនេះ អ្នកដែលបានចូលក្រោយពេល Game Start នោះនឹងមិនអាចចូលកម្សាន្តបាន​ទេ

-Balance population: សម្រាប់ធ្វើអោយសមាជិកមានភាពស្មើគ្នារវាងក្រុមទាំង២

-Population Limit: សម្រាប់កំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមទាំង២

-Reborn Time: សមា្រប់កំណត់រយៈកើតឡើងវិញរបស់តួអង្គ

-Number of round: សម្រាប់កំណត់ចំនួនជុំនៃហ្គេម

-Time Limit: សម្រាប់កំណត់ថេរវេលានៃហ្គេម

-Weapon Limit: សម្រាប់កំណត់សព្វាវុធ

-Observer: សម្រាប់ដាក់ Judge ពេលមានការប្រកួត

*ចំណាំ៖ អ្នកអាចមើលនូវការណែនាំអំពីវគ្គ និងផែនទីមុននឹងការបំពេញពត៌មានខាងលើដែោយចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះថា “Game Mode Intro”

Go to top