របៀបសុំចូល និងចាកចេញពីClan

November 21, 2012

  • តើអាចចូល Clan តាមរបៀបណា?

    អ្នកអាចជ្រើសរើស Clan ពីបញ្ជីរ Clan ranking និងធ្វើការស្នើសុំចូល Clan ដោយអាចធ្វើការស្វែងរកឈ្មោះ ឬលេខ​ID របស់ Clan នោះ។

ចុចប៊ូតុង “Member” ដើម្បីចូលទៅមើលសមាជិកនៃ Clan នោះឬចុចប៊ូតុង “Apply” ដើម្បីសុំអនុញ្ញាតចូលជាសមាជិក Clan​នោះហើយត្រូវរង់ចាំដល់មានការអនុញ្ញាតអោយចូលពីម្ចាស់ Clan។

បន្ទាប់ពីចូល Clan ណាមួយហើយ អ្នកមិនអាចចូលទៅ Clan ដ៏ទៃទៀតទេ។ លើកលែងតែអ្នកបានចាកចេញពី Clan ចាស់ហើយហើយរង់ចាំរយៈពេល ៣ថ្ងៃ(រាប់ពីថ្ងៃចេញ) ទើបអាចសុំចូល Clan ផ្សេងទៀតបានបំពេញលេខសំងាត់នៅក្នុង (Setting clan password)​ម្តងទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទើបអ្នកអាចចូល Clan ថ្មីបាន។

  •  តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា​ ដើម្បីអាចចាកចេញពី Clan បាន?

 

 

ប្រសិនអ្នកជា Captain អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់ (Admin Password) របស់ Clan អ្នកបាន។Note: Captain មិនត្រូវបាត់ឬភ្លេចលេខសំងាត់ (Admin Password)​ នោះឡើយ។រូបភាពខាងក្រោម៖

 

 

ប្រសិនអ្នកជា Captain អ្នកអាចធ្វើការដកសមាជិក Clan របស់អ្នកបានផងដែរ៖

 

ប្រសិនអ្នកជា Captain អ្នកអាចធ្វើការតែងតាំងសមាជិក Clan របស់អ្នកទៅជា​ Clan Official បានផងដែរ៖