ឈ្មោះក្រុមនិងតារាងប្រកួត Sabay CNC ២០១២នៅសៀមរាប

July 17, 2012

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​​អស់រយៈជិត​២០​​ថ្ងៃ​ដែល​រៀប​ចំ​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sabay រួច​មក​ ឃើញ​ថា​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​ចូល​រួម​ចុះ​ឈ្មោះ​យ៉ាង​ច្រើន​​ពី​សំណាក់​អ្នក​កម្សាន្ត​។ ​ហើយ​ក្រុម​ទាំង​អស់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត :

កាលបរិច្ឆេទប្រកួត Sabay CNC ២០១២ :